Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN OBCE ORLOV č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 05.01.2024 VZN-OBCE-ORLOV--č.-32023-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Orlov-a-časti-Andrejovka - 318.98 kB
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 2/2023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov 04.04.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 22023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov (1) - 149.02 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 05.01.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 12023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 108 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2022 o určení výšky prísp. na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 22022 o určení výšky prísp. na čiast. úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v šk. jedálni v zriaď. pôsobnosti obce Orlov - 111.2 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 12022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno vzdelávacích zariadeniach - 116.03 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 21.12.2021 -VZN--OBCE-ORLOV--č.-12021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Orlov-a-časti-Andrejovka - 312.75 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 29.11.2019 VZN č. 32019 schválené - 183.78 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov 27.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 22019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov - 98.22 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2019 o určení výšky prísp. na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 02.08.2019 VZN k obedom 12019 - 94.38 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 01.08.2018 VZN č. 1_2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 182.74 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZ 17.01.2018 VZN č. 6_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ... na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení - 942.86 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní ..., zriadených na území obce Orlov 05.12.2017 VZN č. 5_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2016 (o financovaní ZUŠ, MŠ, ..., zriadených na území obce Orlov) - 157.58 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4:2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.75 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4_2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.78 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov 19.09.2017 VZN č. 3_2017 (o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov) - 831.73 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby ... 19.09.2017 VZN č. 2_2017 (o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane ...) - 479.24 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 19.09.2017 VZN č. 1_2017 (o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov) - 223.29 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov_Prevádzkový poriadok pohrebiska 14.12.2016 VZN č. 4_2016 (o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov) - 413.85 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 14.12.2016 VZN č. 3_2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka - 485.62 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov 14.12.2016 VZN č. 2_2016 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov - 134.81 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka 09.06.2016 vzn-c-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-s-dso-na-uzemi-obce-orlov-a-casti-andrejovka - 762.58 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 7/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016 03.12.2015 nariad16d - 152.89 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 03.12.2015 nariad16c - 512.99 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení 03.12.2015 VZN č. 5 2015 _ŠJ_ - 184.21 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 03.12.2015 nariad16a - 517.61 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 03.12.2015 nariad16 - 345.56 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení na rok 2015 07.08.2015 nariad15b - 218.38 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach na rok 2015 07.08.2015 nariad15a - 165.74 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2014 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2015 15.12.2014 nariad15 - 89.83 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/8/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení 18.08.2014 nariad14c - 73.88 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/8/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach 18.08.2014 nariad14b - 39.05 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/12/2013 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách 06.12.2013 nariad14a - 273.99 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/12/2013 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2014 06.12.2013 nariad14 - 345.23 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/12/2012 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013 06.12.2012 nariad13 - 316.89 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/12/2011 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2012 15.12.2011 nariad12 - 1.38 MB