NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 3/2016 (účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016)
nariad16 - 345.56 kB