Súčasnosť

Občianska a technická vybavenosť

 • Predajňa potravín
 • Pohostinstvo
 • Pošta
 • Knižnica
 • Telocvičňa
 • Futbalový štadión
 • Kultúrny dom
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizacia je pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Autobusová doprava
 • Vlaková zastávka
 • Materská škola
 • Základná škola
 • Chrám sv. Paraskevy
 • Dom smútku a nádeje

V rámci Prešovského kraja sa územie radí k oblastiam kde má počet obyvateľov dlhodobo rastúci charakter. V obci nie je zatiaľ rozvoj bytového fondu, malého a stredného podnikania a aktivity v oblasti cestovného ruchu prínosom rozvoja.

Rozhodujúcim faktorom ekonomickej prosperity územia s ohľadom na prírodné atraktivity musí byť rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj služieb, cestovného ruchu a vidieckej turistiky. Tieto aktivity sú podmienené vybudovaním, resp. dobudovaním technickej infraštruktúry a podpore vidieckej rekreácie a turizmu.

Pri prognóze ďalšieho vývoja obyvateľstva vzhľadom na polohový faktor obce v urbanizačnej zóne Stará Ľubovňa, ma výhodné podmienky na výstavbu rodinných domov v obci sa predpokladá dlhodobý rast počtu obyvateľstva.