eGovernment

eGovernment

eGovernment je definovaný ako elektronická forma výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). eGovernment je využitie prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov, podnikateľov a celú spoločnosť.

Budovanie eGovernmentu sleduje zlepšenie dostupnosti, jednoduchosti, ekonomickej náročnosti a celkovej efektívnosti verejných služieb a demokratických procesov v krajine.

Podstatnou súčasťou eGovernmentu nie je iba nasadzovanie nástrojov IKT, ale aj zmena myslenia, organizácie práce a riadenia procesov v rámci verejnej správy tak, aby boli prínosom pre každého občana, podnikateľa alebo organizáciu.

Členenie eGovernmentu

Problematika eGovernmentu sa vzťahuje na všetky úrovne verejnej správy – od miestnej až po medzinárodnú. Podľa komunikujúcich strán možno eGovernment rozdeliť na:

  • G2C (Government to Citizens) – verejná správa k občanovi
  • G2B (Government to Businesses) – verejná správa a podnikateľská sféra
  • G2E (Government to Employees) – verejná správa a jej zamestnanci (v rámci VS)
  • G2G (Government to Governments) – medzi inštitúciami verejnej správy
  • C2G (Citizens to Governments) – občania k verejnej správe