NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 7/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 2/2016 (účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016)
nariad16d - 152.89 kB