Školstvo

Základná škola v Orlove ma bohatú tradíciu. Vznikla koncom 19. storočia. Od svojho vzniku na škole sa menil trikrát vyučovací jazyk.

Doteraz škola vychovala mnoho žiakov, ktorí úspešne pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých školách. Dnes zastávajú rôzne pracovné a riadiace miesta v spoločenskom. hospodárskom a kultúrnom živote našej mladej Slovenskej republike.

Vychádzajúc z bohatej tradície naša škola sa podieľa na príprave, výchove a vzdelávaní mladej generácie pre život a prácu v nových podmienkach. Usilujeme o to, aby sa škola stala neoddeliteľnou Súčasťou Spoločenského napredovania s dôrazom na novú spoločensko - ekonomickú a sociálnu situáciu akou nesporne sú trhové hospodárstvo s uplatňovaním princípov plurality, demokracie, humanizmu, vedeckosti a pokroku. Preto chceme. aby naša škola bola otvorenou výchovnovzdelávacou ustanovizňou, ktoré bude akceptovať nové spoločenské podmienky a rešpektovať potreby, ktoré tu vznikajú. V prvom rade pôjde o funkčnejšie a otvorenejšie prepojenie školy a rodiny. Významné Postavenie v živote školy bude mať Obecný úrad. Ako orgán miestnej samosprávy je zriaďovateľom Základnej a materskej školy v Orlove. Nevyhnutnou sa javí spolupráca s hospodárskymi a spoločenskými subjektmi obce.

Novú kvalitu do života školy priniesla právna subjektivita, od ktorej očakávame zlepšenie materiálnych podmienok. Právna subjektivita umožni všestrannejši rozvoj školy a vytvorí podmienky na to, aby škola bola schopná reagovať na nové podmienký a spoločenskú funkciu.

viac

Z histórie

V medzivojnovom období bola v obci jedna dvojtriedna osemročná ľudová škola. Nakoľko občania boli po náboženskej stránke gréckokatolíci, vyučovací jazyk v škole bol rusínsky. Preto ak niektorí zámožnejší občania posielali svoje deti do stredných škôl, tak obyčajne do Prešova a to do gréckokatolíckej rusínskej meštianskej školy, potom do učiteľského ústavu. Niektorí navštevovali aj neskôr založené Grécko-katolícke ruské gymnázium v Prešove.

Hneď po vojne v roku 1946 boli postavené dve budovy školy zvané "baraky" do ktorých, najmä do 6. až 9. ročníka, začali chodiť deti z Čirča, Ruskej Vole, Obručného, Andrejovky, Šarišského Jastrabia, Kyjova, Vislanky a Údola. Tým sa Orlov stal centrom vzdelávania pre celé okolie. Po výstavbe ZDŠ v Šarišskom Jastrabí a Plavnici, presunuli sa deti z Kyjova a Vislanky do Šarišského Jastrabia a z Údola do Plavnice. V roku 1958 bola postavená materská škôlka, vedľa nej už dnes stojí nová budova škôlky. 15. septembra 1962 bola postavená nová moderná dvojposchodová škola so 14 učebňami a veľkou budovou telocvične.

Dnes do Orlova chodia deti z Čirča, Ruskej Vole, Obručného i z osady Andrejovka.

V roku 2010 bola zrekonštruovaná budova školy a telocvične. Na škole bola spravená sedlová strecha, vymenené okna a zateplená fasáda.