Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Orlov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov,uskutočnenie
stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v poradí podľa
jednotlivých verejných obstarávaní. Rolovaním je možné prejsť na ďalšie zákazky
zadávané verejným obstarávateľom.

Názov verejného obstarávateľa:
Obec Orlov
IČO: 00330108
Sídlo: Obecný úrad
Orlov 119
065 43 Orlov
Štatutárny zástupca: Ján Hnat, starosta obce


Správy o zákazkách

ROK 2017

K stiahnutiu

 


 

ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ

Dátum zverejnenia:
19.8.2019
Poradové číslo:
01/2019
Cena bez DPH:
24 191,92 € 
Typ zákazky:
s nízkou hodnotou
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
30.8.2019 do 11:30 hod.
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Julia Kurucová
Tel.: +421 911 247 680

Dokumenty

Výzva na predloženie ponuky, Veľkosť: 226.1 kB

Príloha č. 1 - Zmluva o dielo, Veľkosť: 44.14 kB

Príloha č. 2 - Výkaz výmer SO 01, SO 02, Veľkosť: 71.5 kB

Príloha č. 3 - Krycí list ponuky, Veľkosť: 16.43 kB

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie, Veľkosť: 16.84 kB

Príloha č. 5 - PD, Veľkosť: 2.12 MB