Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

202401181113450.images-3

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.
vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta
Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informácia pre voliča

Voľby

prezidenta Slovenskej republiky

I n f o r m á c i e   p r e   v o l i č a 

 

I

Dátum a čas konania volieb

     Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 03. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať 

v sobotu 06. 04. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

     Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

 

III

Právo byť volený

     Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

     Prekážkou práva byť volený je 

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

 

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

K stiahnutiu