DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB Fyzická osoba 07.06.2016 prilohaSFRB - 73.15 kB
Žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu bývania SR Fyzická osoba 07.06.2016 ziadostSFRB - 98.03 kB
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.03.2016 07.03.2016
Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.03.2016 07.03.2016 Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.03.2016 - 113.83 kB
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.12.2015 07.12.2015 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2015 - 188.54 kB
Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.12.2015 07.12.2015 Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2015 - 137.98 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 7/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016 03.12.2015 nariad16d - 152.89 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 03.12.2015 nariad16c - 512.99 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení 03.12.2015 VZN č. 5 2015 _ŠJ_ - 184.21 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 03.12.2015 nariad16a - 517.61 kB