DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015 24.01.2017
VZN OBCE ORLOV č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov_Prevádzkový poriadok pohrebiska 14.12.2016 VZN č. 4_2016 (o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov) - 413.85 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 14.12.2016 VZN č. 3_2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka - 485.62 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov 14.12.2016 VZN č. 2_2016 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov - 134.81 kB
Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 14.09.2016 04.11.2016 Uznesenia zo 7. riadneho zasadania OZ konaného dňa 14.09.2016 - 63.46 kB
Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 14.09.2016 04.11.2016 Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2016 - 293.18 kB
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 09.06.2016 13.06.2016 Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 09.06.2016 - 208.53 kB
Uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 09.06.2016 13.06.2016 Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 09.06.2016 - 122.08 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Orlov a časti Andrejovka 09.06.2016 vzn-c-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-s-dso-na-uzemi-obce-orlov-a-casti-andrejovka - 762.58 kB
NEPLATNÝ_Plán rozvoja 07.06.2016