Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.03.2016 07.03.2016
Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.03.2016 07.03.2016 Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.03.2016 - 113.83 kB
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.12.2015 07.12.2015 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2015 - 188.54 kB
Uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 03.12.2015 07.12.2015 Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 03.12.2015 - 137.98 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 7/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016 03.12.2015 nariad16d - 152.89 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 03.12.2015 nariad16c - 512.99 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení 03.12.2015 VZN č. 5 2015 _ŠJ_ - 184.21 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 4/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 03.12.2015 nariad16a - 517.61 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 03.12.2015 nariad16 - 345.56 kB
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 15.10.2015 16.10.2015 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.10.2015 - 106.79 kB