DokumentyDokumenty
Názov Dátum
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4:2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.75 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4_2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.78 kB
Uznesenie z 11. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 19.09.2017 21.09.2017 Uznesenie z 11. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 19.09.2017 - 195.34 kB
Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 19.09.2017 21.09.2017 Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 19.09.2017 - 235.4 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov 19.09.2017 VZN č. 3_2017 (o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov) - 831.73 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby ... 19.09.2017 VZN č. 2_2017 (o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane ...) - 479.24 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov 19.09.2017 VZN č. 1_2017 (o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov) - 223.29 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov_Prevádzkový poriadok pohrebiska 14.12.2016 VZN č. 4_2016 (o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov) - 413.85 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 14.12.2016 VZN č. 3_2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka - 485.62 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov 14.12.2016 VZN č. 2_2016 o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov - 134.81 kB