Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 

29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 4/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov


29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 3/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka


29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov
19.9.2016

Zámer obce Orlov previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


16.9.2016

Zámer obce Orlov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


9.9.2016

Pozvánka - VII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2016 o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce.


5.9.2016

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Orlove

Obec Orlov, Orlov 119, zastúpená JUDr. Petrom Timočkom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Orlov.