Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 

27.3.2017

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Orlov pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 /štvrtok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod.


10.2.2017

Pozvánka - IX. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2017 o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce.


30.1.2017

Oznámenie o uložení súdnej listovej zásielky

Dinh Van Thanh, nar. 1978, bytom 065 43 Orlov č. 344


15.12.2016

Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.202114.12.2016

VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka

VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka


14.12.2016

VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní ZUŠ, MS, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov

VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ... zriadených na území obce Orlov


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Orlov
14.12.2016

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Orlov

OBEC ORLOV - OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ORLOV uznesením č. 85 zo dňa 14.12.2016 vyhlasuje v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Orlov a deň konania voľby určuje na 17.02.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov.


9.12.2016

Pozvánka - VIII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 15:00 hod. v kancelárii starostu obce.


30.11.2016

Zámer obce Orlov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.