NÁVRH VZN OBCE ORLOV č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 19.12.2022