Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 6.12.2017

NÁVRH VZN Obce Orlov č. 6/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení20.11.2017

NÁVRH VZN Obce Orlov č. 5/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov


20.11.2017

NÁVRH VZN Obce Orlov č. 4/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka