Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Orlov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov,uskutočnenie
stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v poradí podľa
jednotlivých verejných obstarávaní. Rolovaním je možné prejsť na ďalšie zákazky
zadávané verejným obstarávateľom.

Názov verejného obstarávateľa:
Obec Orlov
IČO: 00330108
Sídlo: Obecný úrad
Orlov 119
065 43 Orlov
Štatutárny zástupca: Ján Hnat, starosta obce


Správy o zákazkách

ROK 2017

K stiahnutiu

 


 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 6.4.2018 Odstránenie rodinného domu s. č. 135 a prísl. hospodárskej budovy na KN-E 213/1  01/2018    podlimitná 
Detail 19.8.2019 ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ  01/2019  24 191,92 €  s nízkou hodnotou