Záverečný účet Obce Orlov za rok 2022 - NÁVRH - opravený 30.05.2023

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 17.05.2023

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2022 - návrh - opravený (30.05.2023)

Oprava inej zrejmej nesprávnosti - chyba technického rázu:

1) v pokračovaní tabuľky "Rozpočet obce k 31.12.2022" na strane 4 v riadku "Bežné výdavky" v stĺpci "Schválený rozpočet":

Starý stav: 251 141,00

Nový stav: 245 141,00

2) v pokračovaní tabuľky "Rozpočet obce k 31.12.2022" na strane 4 v riadku "Kapitálové výdavky" v stĺpci "Schválený rozpočet": 

Starý stav: 29 912,00

Nový stav: 26 912,00

Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2022 - návrh

K stiahnutiu

Plnenie rozpočtu 2022_P_obec

Plnenie rozpočtu 2022_V_obec

Plnenie rozpočtu 2022_P_škola

Plnenie rozpočtu 2022_V_škola

K stiahnutiu