VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka - schválené - opravené

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 18.12.2023
Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 18.12.2023

Oprava formálnej chyby:

V III. časti § 9  ods. 4 (Daň za psa) sa opravuje veta:

Pôvodné znenie: "Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok."

Opravené znenie: "Sadzba dane je 6 € za jedného psa a kalendárny rok."