VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v roku 2018 - POZOR ZMENA - Informácia o lehote podania kandidátnej listiny pre voľby do OZ obce Orlov a kandidátnej listiny pre voľby starostu obce Orlov

!!! POZOR - ZMENA v čase vyznačená v texte červeným !!!

 

INFORMÁCIA
               o lehote na podanie kandidátnej listiny pre voľby
do Obecného zastupiteľstva obce Orlov a kandidátnej listiny pre voľby starostu obce Orlov

 

Podľa § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie v Orlove. 

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Orlov a kandidátnej listiny pre voľby starostu obce Orlov sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, ktorým je 

utorok 11. september 2018 o 24.00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 

Kandidátne listiny preberá zapisovateľ Miestnej volebnej komisie v Orlove Renáta Knapíková na  Obecnom  úrade  v  Orlove, Orlov 119, 1. posch., sekretariát, v nasledovnom čase: 

10.09.2018 (pondelok) od 8.00 h. do 08.30 h. a od 13.00 h. do 16.00 h.  

11.09.2018 (utorok)     od 8.00 h. do 12.00 h., od 13.00 h. do 19.00 h.  a od 20.00 h. do 24.00 h.