VEREJNÁ VYHLÁŠKA - LESY SR, š.p.

LESY SR, š.p. zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru KURĆÍN, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2018 o 13.00 hod. na konferenčnej miestnosti LESY SR, š.p., Odštepný závod Prešov, na adrese: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov. viac

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 03.12.2018

Zvesené z úradnej tabuli dňa: 

 

-

K stiahnutiu