Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho zisťovania, r. 2023

Obec Orlov, v zmysle § 81 ods. 7 písm. j.) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu*) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. 

*) § 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

 

K stiahnutiu