POŽIARNY PORIADOK OBCE - návrh

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08.08.2023
Vyvesený na web sídle obce dňa: 08.08.2023

Lehota na predloženie pripomienok do: 23.08.2023 vrátane
Pripomienky zasielať písomne:
- na adresu: Obecný úrad Orlov, 065 43 Orlov 119
- osobne na sekretariát starostu obce
- elektronicky na e-mailovú adresu: obecorlov@slnet.sk