Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"

Vyvesené dňa: 16.06.2023

Zvesené dňa: 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja", je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

 

Dokument oznámenia je dostupný pre verejnosť na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

 

 

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nám. mieru 3
080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).