Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovní pri ohrození verejného zdravia pre obec Orlov

Regionálny   úrad    verejného    zdravotníctva

so  sídlom v Starej Ľubovni

064 01  Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 1

Číslo: RUVZ/2020/     /RH/  -                                                 V Starej Ľubovni dňa 25.09.2020

 

 

                                      Opatrenie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

pri ohrození verejného zdravia pre obec Orlov

 

                                      

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. f), § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

 

opatrenia:

 

A)   Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v obci Orlov zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

 

B)   Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

-         

- 2 -

 

-        zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-        zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,  

-        zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

-        hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-        zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-      ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

-      pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-      zákaz podávania rúk;

-        zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-        zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

C)   Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, ktoré sa zdržiavajú na území obce Orlov s trvalým pobytom v obci Orlov od 3 roku veku do 19 roku veku, ktorí navštevujú predškolské a školské zariadenia nariaďuje domáca izolácia, ich zákonní zástupcovia sú povinní priebežne monitorovať ich zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

D)   Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje v obci Orlov prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov. Zároveň sa na obradoch pohrebu nariaďuje, aby v jednom okamihu počet zúčastnených nepresiahol 10 osôb. Dôrazne sa neodporúčajú návštevy chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým  a umierajúcim  a paliatívnych návštev  u ťažko chorých   a umierajúcich

- 3 -

 

pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

 

E)    Obyvateľstvu sa neodporúča organizovanie rodinných osláv a posedení.

 

F)    Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť od 26.9.2020 od 06:00 hod.

                                                            do 4.10.2020 do 24:00 hod.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí dňa 14.9.2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva SR úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu.

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v obci Orlov vydal toto opatrenie.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi respiračné nákazy a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Pre epidemický proces sú charakteristické tri základné podmienky, ktorých existencia je nevyhnutná pre uskutočnenie procesu a to prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy a prítomnosť vnímavej osoby. Prijímaním účinných protiepidemických opatrení možno proces šírenia nákazy eliminovať  až zastaviť.  Medzi  kľúčové opatrenia  v boji proti  šíreniu  ochorení   COVID-19

- 4 -

 

v populácii patrí okrem dodržiavania respiračnej hygieny, dištančných opatrení, prekrytia horných dýchacích, obmedzenie zhromažďovania osôb a obmedzenie poskytovania vybraných služieb.

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené  zvýšeným počtom  pozitívne  testovaných  osôb  na ochorenie COVID - 19 v obci

Orlov vydal vyššie uvedené opatrenie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020, ktorým prevádzkovateľom prevádzok a organizátorom hromadných podujatí uložil povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému.

 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Doručuje sa:

-         Okresný úrad Stará Ľubovňa

-         Obec Orlov

-         VÚC Prešov

-         Gréckokatolícky farský úrad Orlov

-         Gréckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov

-         Praktickí lekári pre deti a dorast

-         OR PZ v Starej Ľubovni

-         Úrad verejného zdravotníctva SR – Mediálny odbor

 

 

 

 

 

 

RNDr. Mária Mancalová, MPH

 regionálny hygienik

 

 

 

 

 

 

Telefón                               Fax                                     Email                              Internet                           IČO

+421-52/4280115              +421-52/4324170              sl.sekretariat@uvzsr.sk    www.vzsl.sk                  17335451