NÁVRH VZN Obce Orlov č. 6/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení

 

Vyvesené dňa: 06.12.2017

Zvesené dňa 21.12.2017

K stiahnutiu