NÁVRH VZN Obce Orlov č. 5/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov

 

Vyvesené dňa: 20.11.2017

Zvesené dňa: 05.12.2017