NÁVRH - VZN OBCE ORLOV č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 09.08.2022

K stiahnutiu