NÁVRH VZN Obce Orlov č. 4/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka

 

Vyvesené dňa: 20.11.2017

Zvesené dňa: 05.12.2017

K stiahnutiu