Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa školy

 

Obec Orlov  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme   
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej  školy s materskou školou Orlov, Orlov 5, 065 43 Orlov


1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, § 10 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

·       kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pracovnej činnosti požadované na druh a typ školy,

·       najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

·       vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady.

2. Iné kritériá a požiadavky:

·       bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,

·       zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,

·       ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,

·       orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,

·       základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,

·       znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),

·       základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,

·       riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

·       predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy s materskou školou Orlov, Orlov 5, 065 43 Orlov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,

·       flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

3. Zoznam požadovaných dokladov

·       písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

·       úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,

·       úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,

·       potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

·       čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

·       štruktúrovaný profesijný životopis 

·       písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,

·       lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

·       ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,

·       písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·       čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

4. Základná zložka mzdy:

·       Platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od dĺžky započítateľnej odbornej praxe a príplatku za riadenie.

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

·       žiadosť a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 13.10.2021 do 12.00 hod.

na adresu zriaďovateľaObec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov,  v obálke označenej heslom

 „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ  – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

·       prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené,

·       prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:

·       Tel.: 052/4286021

·       E-mail: obecorlov@slnet.sk

                                                                                      

 

Orlov, 21.09.2021                                                                                     JUDr. Peter Timočko
                                                                                                                         starosta obce 

K stiahnutiu