Súčasnosť

V súčasnom období pozemkové spoločenstvo eviduje cca 328 členov a hospodári na výmere viac ako na 300 ha lesnej pôdy. Čo sa týka drevinového zloženia porastov sú to smrekové monokultúry, zmiešané porasty ihličnato - listnaté (smrek, jedľa, buk, javor a mäkké listnáče).

Čo sa týka vekového zloženia v prevažnej väčšine ide o mladé lesné porasty do veku 60 rokov.

Z uvedeného sa dá usúdiť, že prevažuje pestovateľská lesnícka činnosť, ktorá je veľmi náročná na finančné investície.

O výsledkoch plnenia úloh pozemkového spoločenstva a hospodárenia, vlastníci sú každoročne informovaní na valných zhromaždeniach P.S.