História

Vychádzajúc z historických záznamov, existencia urbarialistickej spoločnosti sa datuje do začiatkov minulého storočia. Už začiatkom 20. storočia barón Alapi Salamon Gejza dal občanom obce Orlov do vlastníctva lesný majetok v k. ú. Orlov v hone Magura. V 30 tých rokoch 20. storočia občania od menovaného grófa odkúpili ďalšie časti lesa a to Ždiarik a Nová Magura.

Pre účely pastvy dobytka odkúpili časť honu Pusté, kde v súčasnom období na ploche cca 33 ha je už opäť les. Občania orlova vlastnili lesné pozemky i v k. ú. Obce Čirč, Šarišské Jastrabie a Údol.

Aj občania miestnej časti obce Orlov v Andrejovke mali vlastné urbarialistické spoločnosti, Spoločnosť Ščerbák a spol. a Želiari.

V tomto období hospodárili na výmere cca 400 ha lesnej pôdy.

Hospodársku lesnú činnosť vykonávali až do roku 1958. Na jeseň v uvedenom roku na základe prijatých štátnych rozhodnutí boli im tieto majetky odobraté v zmysle zákona SNR č. 2/1958 Zb. a boli odovzdané do užívania odbornej správy štátu, ktorú zabezpečovali štátne lesy. Tento stav trval až do roku 1991. Prijatým zákonom Federálnym zhromaždením ČSR boli vlastníkom lesné pozemky vrátene.

Proces vrátenia majetku nebol jednoduchý.

Nerešpektovali sa zápisy o prevzatí majetku do odbornej správy z roku 1958.

Vlastníctvo bolo potrebné preukázať vlastníckymi majetkovými dokladmi. Od novozvolených funkcionárov si vyžadovalo veľa úsilia na získanie danej dokumentácie, vytyčovanie hraníc, ich zameranie vrátane geometrických plánov, čo bolo v začiatkoch problémom zabezpečením finančných prostriedkov.

Prvá schôdza obnovenia urbarialistickej spoločnosti sa uskutočnila 21. 5. 1991. Vlastníci si zvolili orgány a to výbory a dozornú radu.

Od uvedeného dátumu môžeme evidovať obnovenie činnosti urbarialistickej spoločnosti v obci.

Pozemkové spoločenstvo toho času má spracované vlastné stanovy, zmluvu o založení P.S., vypracovaný lesný hospodársky plán (LHP). Uvedené doklady slúžili a boli potrebné pri registrácií P.S. Od roku 1996 P.S. získalo právnu subjektivitu. Pod odborným dozorom odborného lesného hospodára napĺňa úlohy stanovené LHP. Pozemkové spoločenstvo vedie v oblasti finančného hospodárenia podvojné účtovníctvo. Má pridelené vlastné IČO a DIČ.