SPOJENÉ VOĽBY 2022 - hlasovanie voliča mimo volebnej miestnosti

Hlasovanie voliča mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky

Hlasovať mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky môže volič, ktorý sa v deň konania spojených volieb zdržiava v  ú z e m n o m  o b v o d e  volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu a požiadal zo závažných, najmä zdravotných dôvodov obec svojho trvalého pobytu a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Upozorňujeme, že prostredníctvom bežnej prenosnej volebnej schránky nehlasujú voliči, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19! Takíto voliči, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasujú do špeciálnej prenosnej volebnej schránky za asistencie vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie, ak o to požiadali zapisovateľa miestnej volebnej komisie najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12.00 h. 

V spojených voľbách platí, že volič môže hlasovať do bežnej prenosnej volebnej schránky len v rámci územia volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Teda okrsková volebná komisia nemôže zabezpečiť hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky voliča, ktorí sa v deň spojených volieb nachádza na území iného volebného okrsku (napr. je hospitalizový v nemocničnom zariadení či sa zdržiava u príbuzných v inej časti mesta a pod.), nakoľko vo všeobecnosti platí, že okrsková volebná komisia nemôže vykonávať svoju činnosť na území iného volebného okrsku, než toho, pre ktorý bola utvorená. Volič, ktorý sa v deň konania spojených volieb zdržiava mimo volebného okrsku svojho trvalého pobytu má faktickú prekážku práva voliť a jeho hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky nemôže zabezpečiť ani okrsková volebná komisia volebného okrsku, na území ktorého sa v deň konania spojených volieb fyzicky nachádza, nakoľko nie je zapísaný v zozname voličov daného volebného okrsku a v spojených voľbách sa neuplatňuje inštitút hlasovacieho preukazu.