Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Základná škola s materskou školou Orlov, Orlov 5, 065 43

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

sa uskutoční od

01.05. do31.05. 2018v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

v priestoroch  materskej školy.

 

Podmienky prijatia: 

1.    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. 

2.    Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. 

3.    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

4.    Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne, poprípade priamo vytlačiť na www stránke školy v sekcii školské dokumenty/tlačivá na stiahnutie/.

 

Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanieosobne na podpis, do 15.6. 2018.

 

 

 

V Orlove, 26.4.2018.                                               PhDr. Bibiána Matisková

                                                                                                                                         riad.školy

K stiahnutiu