!!! ZRUŠENÉ !!! (22.09.2020) - OZNAM - PS - združenie bývalých urbarialistov

!!! Valné zhromaždenie ZRUŠENÉ !!! (22.09.2020)
Výbor pozemkového spoločenstva – združenie bývalých urbarialistov oznamuje a pozýva členov urbariátu na čiastkové valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 27.09.2020 a 04.10.2020 o 13.30 h v sále kultúrneho domu.
 
Program rokovania:
 
1.     Správa o práci výboru pozemkového spoločenstva za rok 2019
2.     Správa o finančnom hospodárení za rok 2019
3.     Správa dozornej rady pozemkového spoločenstva za rok 2019
4.     Správa o hospodárskej činnosti za rok 2019 a úlohy na rok 2020
5.     Správa mandátovej komisie
6.     Diskusia
7.     Návrh uznesenia
 
 
V prípade, že sa schôdze nemôžete zúčastniť, môžete splonomocniť iného člena pozemkového spoločenstva.
 

Vstup do sály je povolený iba s rúškom.

(A. Timočková) 

!!! Valné zhromaždenie ZRUŠENÉ !!! 
 
Na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni súvisiaceho s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19 sa čiastkové Valné zhromaždenie ODKLADÁ na neurčito. Náhradný termín bude oznámený v dostatočnom predstihu.