Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2021

 

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva právnická alebo fyzická osoba, ktorej počas roka 2020 vznikla daňová povinnosť, a to:

 

kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, darovanie, dedičstvo, stavebný pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení, kolaudácia stavby /kolaudačné rozhodnutie/, odstránenie stavby alebo zmena v užívaní stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku.

 

Daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Lehota na podanie daňového priznania: do 31. januára 2021.

 

 

Z dôvodu aktuálnej nepriaznivej situácie doručte vyplnené daňové priznanie poštou alebo do poštovej schránky obecného úradu (pri vchode), prípadne zašlite e-mailom na: obecorlov@slnet.sk.

 

 

Tlačivá na stiahnutie

 

Priznanie-k-miestnym-daniam-komplet tlačivá

 

 

Daň za psa

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:

 

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.