Informácia pre voliča

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácipre voliča

 

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

 

II 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

III
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

         Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,

 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 •  

  IV 

  Spôsob voľby

 • Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a deň konania volieb nebude môcť voliť vmieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, vktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Bližšie informácie omožnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, ato elektronicky(prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídlMinisterstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr

K stiahnutiu