OZNAM - Zápis detí do MŠ 2021/2022

202104291316400.i-5032756

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ sa uskutoční od 3.5. do 31.5.2021.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Žiadosť si môžete stiahnuť na webstránke školy, prípadne vyzdvihnúť v MŠ.

Žiadosť musí byť doručená v termíne do  31.5.2021:

-    poštou na adresu : ZŠ s MŠ Orlov, Orlov 5, 065 43 Orlov

-     e-mailom :odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu :  zsorlov@centrum.sk

-  vhodením do poštovej schránky na budove školy

-    osobne  v budove  materskej školy od 14..00  do 15:00 hod.denne /s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení/

Rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov do 30.júna 2020.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

·       pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

K stiahnutiu