OZNAM - obnovenie prevádzky ZŠ s MŠ Orlov

Oznámenie

    Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, v súlade s Manuálom pre základné a materské školy, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 11.10.2020 a so závermi ÚKŠ a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Orlov sa od

12.10.2020 obnovuje

      -  štandardný výchovno-vzdelávací proces  vo všetkých ročníkoch ZŠ,

      -  štandardná prevádzka MŠ,ŠJ,

      -  prevádzka ŠKD so sprísnenými opatreniami.    

  •   Krúžková činnosť a mimoškolské aktivity sa nebudú realizovať.
  •   Telesná výchova a hudobná výchova sa budú realizovať len teoretickou formou.
  •   Rúška sú povinné pre všetkých žiakov ZŠ /1.-9.roč./
  •  V MŠ sú pre deti rúška výrazne odporúčané.

 

 

 

  

 

                                                                                                                    PhDr.Bibiána Matisková

                                                                                                                  riaditeľka školy

K stiahnutiu