OZNAM - Zápis detí do MŠ školský rok 2022/2023

202204270902130.za-pis-do-ms

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 

sa uskutoční od 2.5. do 31.5.2022.

 

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Žiadosť si môžete stiahnuť na webstránke školy, prípadne vyzdvihnúť v MŠ.

Žiadosť musí byť doručená v termíne do  31.5.2022:

-    e-mailom :odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu :  zsorlov@centrum.sk

-    osobne  v budove  materskej školy 

Rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov do 30.júna 2020.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

-      pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)