Ochrana lesov pred požiarom

          Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, pre prudké a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho  šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

 

            Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali:

 

      zákaz vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov

      zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

      zákaz zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,

      zákaz zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

            Za nedodržanie týchto zákazov Okresné riaditeľstvo môže v blokovom konaní priamo na mieste uložiť pokutu do výšky 100 €. V priestupkovom konaní môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331 €.

 

            Vážení spoluobčania, veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.