Informácie pre voliča

Právo voliť 

     Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Spôsob voľby 

      Volič môže na území Slovenskej republiky

 

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz)


 

     Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, 

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. 

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)