Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Orlove

5. september 2016

Obec Orlov, Orlov 119, zastúpená JUDr. Petrom Timočkom, starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Orlov.