Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 

9.12.2016

Pozvánka - VIII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 15:00 hod. v kancelárii starostu obce. viac


30.11.2016

Zámer obce Orlov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. viac


29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 4/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov viac


29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 3/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka viac


29.11.2016

NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2016

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Orlov viac
19.9.2016

Zámer obce Orlov previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. viac


16.9.2016

Zámer obce Orlov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Orlov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. viac


9.9.2016

Pozvánka - VII. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na VII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2016 o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce. viac