Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 

20.11.2017

NÁVRH VZN Obce Orlov č. 4/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka viac
19.9.2017

VZN OBCE Orlov č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby ...

VZN OBCE ORLOV č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov
viac30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 3/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 3/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Orlov viac