Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 


17.1.2018

VZN OBCE ORLOV č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZ

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení
viac

6.12.2017

NÁVRH VZN Obce Orlov č. 6/2017

Návrh VZN Obce Orlov č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Orlov č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení viac