Zámer obce Orlov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30. november 2016

 Zámer obce Orlov prenechať majetok obce: Nájom nebytového priestoru

pre obchodnú spoločnosť TRUCKSTAV, s.r.o. , 46, 065 43 Orlov

spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 v znení neskorších predpisov

 

     Obec Orlov v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok obce Orlov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

     Predmetom nájmu je  nehnuteľnosť v k. ú. Orlov - nebytový priestor – budova Polyfunkčného objektu s.č. 6, zapísaná na LV č. 919, parc. č. KN-C 227/2 Zastavané plochy a nádvoria, okrem priestorov prevádzky kaderníctva,

pre obchodnú spoločnosť TRUCKSTAV, s.r.o., 46, 065 43 Orlov

 spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

     Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 a 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o majetku obcí") nepoužijú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí.  Podľa § 9a ods. 8 písm. e, zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Obdobne podľa §9a ods.9, písm. c, to platí aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu.

     Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prenechaním majetku obce do nájmu sa prispeje k účelnejšiemu a hospodárnemu využívaniu daného majetku obce.

 

     V Orlove dňa 30. novembra 2016

JUDr. Peter Timočko  v.r.               

starosta obce                        

 

Vyvesené: dňa: 30.11.2016

Zvesené dňa: