VÝZVA na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017

28. február 2017

V ý z v a

na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017

 

Obec Orlov, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, týmto upozorňuje občanov na zaplatenie poplatku za komunálny odpad.

Touto cestou vyzývame všetkých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2017, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 2. marca 2017 (štvrtok) a to zaplatením v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí neuhradia poplatok za komunálny odpad do 2. marca 2017 a smetnú nádobu nebudú mať označenú nálepkou s logom "EKOS 2017" (nálepku dostane občan na obecnom úrade po uhradení poplatku), prestane sa im počnúc dňom 3. marca 2017 (piatok) vyvážať komunálny odpad.