Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Orlov

14. december 2016

                  OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ORLOV
 
                                   uznesením č. 85 zo dňa 14.12.2016
 
                                           v y h l a s u j e
 
v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov
 
V O Ľ B U  H L A V N É H O  K O N T R O L Ó R A
obce Orlov s pracovným úväzkom 0,32 – 12 hodín týždenne
a deň konania voľby určuje na piatok 17.2.2017 o 15.30 hod.
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Orlov.
 
Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom 01.03.2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
 
1.   Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
·     ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 
2.   Náležitosti prihlášky:
·     osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj – tel., e-mail)
·     písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra
·     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
·     overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
·     kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
·     profesijný životopis
·     čestné prehlásenie o odbornej praxi
·     informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosti alebo je členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 
3.   Ďalšie predpoklady:
·     prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
·     morálna bezúhonnosť
·     znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 
4.   Spôsob doručenia prihlášky:
·     písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Orlov spolu      s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 02.02.2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“, osobne alebo poštou na adresu:           Obec Orlov
                                                                                     065 43 Orlov 119
 
            Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní predpoklady a zašle prihlášku so všetkými náležitosťami, bude najneskôr do 13.02.2017 písomne pozvaný na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.02.2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva  v  rámci bodu  „Voľba hlavného kontrolóra Obce Orlov“ v  časovom  limite max. 10 min..
 
            Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.
 
 
V Orlove 14. decembra 2016
 
                   
 
 
 
                JUDr. Peter Timočko   v. r.
               starosta obce
 
 
Vyvesené dňa: 14.12.2016
Zvesené dňa:

K stiahnutiu