Poďakovanie daňovníkom

24. február 2017

Ďakujeme všetkým daňovníkom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorí si do dnešného dňa uhradili túto zákonnú povinnosť. Je povzbudzujúce, že väčšina občanov obce a chatári si uvedomili, že z poplatku sú uhrádzané reálne náklady na zber komunálneho odpadu v obci, a že poplatok nejde na prevádzku obecného úradu.  Naopak, vyzývame tých občanov, ktorí si túto povinnosť zatiaľ nesplnili, aby tak urobili do 28.02.2017. Ak chceme, aby sa poplatok za komunálny odpad nezvyšoval, je potrebné čo najviac separovať a správne triediť jednotlivé zložky odpadu.