Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018

27. marec 2017

 Základná škola s materskou školou Orlov, Orlov 5, 065 43


      Orlov 27. marec 2017

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2017 / 2018

 

Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční na základe VZN č.6/2015, ktoré vydala Obec Orlov: 

 

dňa 20. apríla 2017 /štvrtok/ od 08.00 hod. do 16.00 hod. 

 

Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2016 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  •        občiansky preukaz
  •         rodný list dieťaťa
  •        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa rieši na základe § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

                                                                                                              PhDr. Matisková Bibiána, riaditeľka školy

Oznámenenie - 31.44 kB